...

Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja TAK- Temat Aktualny Kultura z siedzibą przy ul.Górczewska 43/2, 01-144 Warszawa. Kontakt z naszym inspektorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail [email protected] lub listownie pod podanym powyżej adresem. Dane przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji e-mail zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami krajowymi w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla obsługi korespondencji. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz dostawcy usług zapewniający nam rozwiązania techniczne i organizacyjne. Informujemy o prawie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy ponadto, że w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.